W szkole funkcjonuje świetlica dla uczniów.

Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. Podstawą przyjęcia dziecka jest karta zgłoszenia składana przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

Godziny pracy świetlicy:

Poniedziałek: 7:00 – 16:00
Wtorek: 7:00 – 16:00
Środa: 7:00 – 16:00
Czwartek: 7:00 – 16:00
Piątek: 7:00 – 16:00

 

Telefon do świetlicy szkolnej: 513 188 649

 

Do zadań opiekuńczo-wychowawczych świetlicy szkolnej należy w szczególności:

  • zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach;
  • rozwijanie i podtrzymywanie uczuć przyjaźni, życzliwości, koleżeństwa poprzez przebywanie z sobą, wspólne gry i zabawy;
  • kształtowanie nawyków kultury osobistej i czystości;
  • dbanie o wystrój estetyczny świetlicy i jadalni;
  • organizowanie kulturalnej rozrywki oraz wdrażanie do racjonalnego spędzania wolnego czasu;
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, mającej na celu prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków;
  • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie różnorodnych zajęć w tym zakresie (zajęcia plastyczne, muzyczne, techniczne, czytelnicze, itp.);
  • rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;przyzwyczajanie uczniów do gruntownego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji;
  • współpraca z pedagogiem szkolnym, higienistką i wychowawcami klas pod kątem zajęć dla dzieci z trudnościami.

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach