Świetlica

W szkole funkcjonuje świetlica dla uczniów.

Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. Podstawą przyjęcia dziecka jest karta zgłoszenia składana przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.


Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • Poniedziałek: 7:00 – 8:00; 11:30 – 16:00
 • Wtorek: 7:00 – 8:00; 11:30 – 16:00
 • Środa: 7:00 – 16:00
 • Czwartek: 7:00 – 9:00; 11:00 – 16:00
 • Piątek: 7:00 – 9:00; 11:00 – 16:00

 

Do zadań opiekuńczo-wychowawczych świetlicy szkolnej należy w szczególności:

 • zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach;
 • rozwijanie i podtrzymywanie uczuć przyjaźni, życzliwości, koleżeństwa poprzez przebywanie z sobą, wspólne gry i zabawy;
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej i czystości;
 • dbanie o wystrój estetyczny świetlicy i jadalni;
 • organizowanie kulturalnej rozrywki oraz wdrażanie do racjonalnego spędzania wolnego czasu;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, mającej na celu prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków;
 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie różnorodnych zajęć w tym zakresie (zajęcia plastyczne, muzyczne, techniczne, czytelnicze, itp.);
 • rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;przyzwyczajanie uczniów do gruntownego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji;
 • współpraca z pedagogiem szkolnym, higienistką i wychowawcami klas pod kątem zajęć dla dzieci z trudnościami.

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach